Uživatelská příručka FreeStyle Optium Neo

1 Stručný přehled glukometru FreeStyle Optium Neo Deník Tlačítko nahoru Spouštecí tlačítko • Slouží k zapnutí a vypnutí glukometru a k návratu na hlavní obrazovku Port USB • Zde připojte datový kabel pro nahrání výsledků měření do počítače (je požadován systém pro správu dat) Otvor pro testovací proužek • Zde vložte testovací proužek Testovací proužek • Vložte do glukometru testovací proužek Cílová oblast • Naneste krev nebo kontrolní roztok na bílou cílovou oblast na konci testovacího proužku Displej • Zobrazuje výchozí obrazovku glukometru (viz obrázek) • Zobrazuje výsledky měření a další důležité informace Tlačítko dolu 2 Symboly na glukometru Symbol Význam Symbol Význam Deník Dávka inzulínu před snídaní Glukometr připraven k nanesení vzorku Dávka inzulínu před obědem Výsledek měření s kontrolním roztokem Dávka inzulínu před večeří Jednotky inzulínu Měření nalačno Inzulín Ketony Dopolední dávka dlouhodobě působícího inzulínu Slabá baterie Večerní dávka dlouhodobě působícího inzulínu Připojeno k počítači Nastavení dávek inzulínu Režim nastavení Nízká glykémie nebo trend nízké glykémie Vysoká glykémie nebo trend vysoké glykémie 3 Rychlý začátek – Měření glykémie 1. Před a po měření si umyjte a usušte ruce. Poznámka: Zkontrolujte datum exspirace testovacího proužku. 2. Vložte proužek. 3. Proveďte vpich v místě odběru a naneste krev. 4. Prohlédněte si výsledek. Podrobnější informace o provádění měření naleznete v části 7. 4 Určené použití Systém pro monitorování glykémie a ketonů v krvi FreeStyle Optium Neo je určen pouze k mimotělnímu použití (diagnostické použití in vitro ) pro měření pacientem nebo profesionální použití jako pomůcka při léčbě diabetu. Slouží k měření glykémie ze vzorků čerstvé plné krve odebraných z prstů, předloktí, nadloktí nebo kořene palce. Ketony (β-hydroxybutyrát) měřte pouze v čerstvých vzorcích plné krve odebraných z prstů. Systém může pomáhat při léčbě diabetu rovněž tak, že pacientovi nabídne doporučené dávky inzulínu na základě údajů zadaných ošetřujícím lékařem. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: • Používejte pouze testovací proužky pro měření glykémie FreeStyle Optium a testovací proužky pro měření β-ketonů v krvi FreeStyle Optium. Použití jiných testovacích proužků může vést k naměření nepřesných výsledků. • Pro další informace o typech vzorků viz návod k použití testovacích proužků. • Přečtete si pokyny v průvodci nastavením pro uživatele. Při nedodržení pokynů mohou být získány chybné výsledky. Před použitím glukometru si postupy měření vyzkoušejte. • Při měření hladiny glykémie a ketonů v krvi se řiďte pokyny svého profesionálního zdravotníka. • Při používání v blízkosti dětí buďte opatrní. Malé součásti mohou představovat nebezpečí udušení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: • Testovací proužek použijte jen jednou. • Před provedením prvního měření glykémie nebo ketonů v krvi si přečtěte pokyny k použití testovacích proužků. Jsou zde uvedeny důležité informace a pokyny k uchovávání testovacích proužků a manipulaci s nimi. • Glukometr a jeho příslušenství jsou určeny k použití jedinou osobou. • Podrobné informace o použití odběrového pera naleznete v příbalovém letáku k peru. • Neaplikujte na testovací proužek moč. Kontrolujte si ketony: • Při onemocnění • Pokud je glykémie vyšší než 13,3 mmol/l • Když to vy a váš ošetřující lékař považujete za nutné 5 Seznámení s glukometrem Zapnutí a vypnutí glukometru Postup zapnutí glukometru: • stiskněte tlačítko , nebo • vložte testovací proužek Postup vypnutí glukometru: • stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko , nebo • 2 minuty neprovádějte s glukometrem žádnou činnost Kontrola displeje glukometru při každém zapnutí Obrazovka vypnutého glukometru Ve vypnutém stavu musí být obrazovka glukometru úplně černá. Při každém spuštění glukometru se na 1 sekundu zobrazí bílá úvodní testovací obrazovka. Jsou-li na černé obrazovce viditelné jakékoli bílé segmenty, nebo černé segmenty na bílé testovací obrazovce, může se jednat o problém glukometru. Obraťte se na oddělení služeb zákazníkům. Poznámka: Pokud je baterie téměř vybitá, na obrazovce vypnutého glukometru a rovněž na úvodní testovací obrazovce se zobrazí symbol . Úvodní testovací obrazovka ➧ 6 Nastavení glukometru Správné nastavení data a času je možné ověřit pomocí následujících kroků. Nastavení času 1. Začněte s vypnutým glukometrem (bez vloženého testovacího proužku) • Stiskem tlačítka zapněte glukometr 2. Stiskněte a na 3 sekundy přidržte prst na času (11:50) na displeji, dokud se nezmění obrazovka. (např. 1:23 PM) (např. 13:23) 3. Nastavte formát času (12hodinový nebo 24hodinový) • Stiskem tlačítka nebo provedete změnu • Stiskem tlačítka pokračujte dále Poznámka: Glukometrmůže zobrazovat čas ve 12hodinovém(1:23PM) nebo 24hodinovém(13:23) formátu. Dáváte-li přednost 12hodinovému formátu, nepoužívá se označení „ AM “ pro dopoledne. Při nastavování odpoledního času (PM), opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí označení „ PM “. 4. Nastavte hodinu • Bliká hodnota hodin. Stiskem tlačítka nebo nastavte hodinu • Stiskem tlačítka pokračujte dále 5. Nastavte minuty • Bliká hodnota minut. Stiskem tlačítka nebo nastavte minuty • Stiskem tlačítka pokračujte dále minuta hodina minuta hodina 10 Prohlížení deníku Do deníku glukometru je možné uložit až 1 000 událostí, včetně výsledků glykémie, ketonů v krvi a kontrolních roztoků, dávek inzulínu a dalších informací glukometru. Zobrazení událostí deníku 1. Na hlavní obrazovce lze události deníku zobrazit stiskem tlačítka . Příklady: Výsledek glykémie 2. Událostmi deníku je možné procházet po stisknutí tlačítka . Jednotky inzulínu Dávka inzulínu Výsledek měření nalačno - Výsledek kontrolního roztoku Zobrazení průměrů glykémie 1. Na hlavní obrazovce stiskem tlačítka otevřete deník. 2. V deníku je možné kdykoli stisknutím tlačítka zobrazit 7denní průměr. [ ] • Stiskněte , chcete-li zobrazit 14denní průměr. [ ] • Stiskněte , chcete-li zobrazit 30denní průměr. [ ] • Stisknutím tlačítka se vrátíte k událostem deníku. Poznámky: • Průměrné hodnoty nezahrnují výsledky kontrolního roztoku glukózy. • Výsledky kontrolních roztoků, které nejsou označeny jako měření s kontrolním roztokem, mohou způsobit nepřesnost průměrů. • Pokud nejsou k zobrazení aktuálně žádné události nebo průměry, zobrazí se na displeji glukometru symbol. • Při výpočtu průměrů jsou výsledky měření glykémie počítány jako 1,1 mmol/l. • Při výpočtu průměrů jsou výsledky měření glykémie počítány jako 27,8 mmol/l. Stiskem tlačítek nebo lze procházet 7-, 14- a 30denními průměry. Váš průměr Počet měření zahrnutých do tohoto průměru Příprava k měření 1. Zvolte místo odběru. Odběr krve pro měření glykémie je možné provádět na prstech, předloktí, nadloktí nebo na kořenu palce. K měření ketonů v krvi používejte pouze vzorky krve ze špičky prstu. Poznámka: Vyhněte se mateřským znaménkům, žilám, kostem a šlachám. V místě odběru mohou vzniknout modřiny. Pokud se objeví modřiny, uvažujte o zvolení jiného místa odběru. 2. Ruce a místo odběru si umyjte teplou vodou a mýdlem. • Opláchněte a důkladně osušte. • Na místo odběru nenanášejte tělové mléko ani krém. 3. Zkontrolujte datum exspirace testovacího proužku. Nepoužívejte exspirované testovací proužky, protože mohou naměřit nepřesné výsledky. Nepoužívejte vzorky krve z alternativních míst odběru, když: • si myslíte, že máte nízkou hladinu glykémie nebo že se hladina glykémie rychle mění, • u vás byl diagnostikován syndrom nepoznané hypoglykémie, • se výsledky odběru z alternativních míst neshodují s tím, jak se cítíte, • jste během předchozích dvou hodin jedli, brali inzulín nebo cvičili. Provedení měření glykémie nebo ketonů v krvi 1. Otevřete fóliový obal testovacího proužku na místě zářezu, roztrhněte jej a vyjměte testovací proužek. 2. Vložte testovací proužek až nadoraz do glukometru. Tím se glukometr zapne. Poznámky: • Při každém zapnutí zkontrolujte správnou funkci displeje glukometru. Jsou-li na vypnuté černé obrazovce viditelné jakékoli bílé segmenty, nebo černé segmenty na bílé testovací obrazovce, může se jednat o problém glukometru. (Podrobnější informace viz část 5, Seznámení s glukometrem) • Glukometr se vypne po 3 minutách nečinnosti. Vyjměte nepoužitý testovací proužek a znovu ho vložte, abyste znovu zapnuli glukometr. Blikající symbol signalizuje, že je glukometr připraven k nanesení vzorku na testovací proužek. Poznámka: Pokud jste vložili fialový proužek pro měření ketonův krvi, zobrazí se na displeji nápis KET. Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Made in UK. Blood Glucose Sensor Electrode Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Made in UK. 4˚C 7 Měření glykémie a ketonů v krvi 8 Jak porozumět výsledkům a trendůmměření glykémie DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na glukometru se zobrazují výsledky v rozmezí 1,1 – 27,8mmol/l. Nízké nebo vysoké výsledky glykémie mohou ukazovat na potenciálně závažný zdravotní stav. 3. Odeberte vzorek krve. K získání vzorku krve použijte odběrové pero. (Další informace viz návod k použití odběrového pera.) 4. Naneste krev na testovací proužek. Umístěte kapku krve do bílé části na konci testovacího proužku. Krev se vsákne do testovacího proužku. Přidržujte testovací proužek na krvi, dokud se na displeji glukometru nezobrazí 3 krátké pomlčky. Znamená to, že bylo naneseno dostatečné množství krve. Poznámky: • Měříte-li glykémii, zobrazí se odpočítávání času v délce 5 sekund. Pokud měříte ketony v krvi, bude délka odpočítávání činit 10 sekund. • Během odpočítávání nevytahujte testovací proužek z glukometru. • Pokud odpočítávání nezačne, je možné, že jste na testovací proužek nenanesli dostatek krve. Informace o opakovaném nanesení viz návod k použití testovacích proužků. Pokud stále nezačne odpočítávání, vyjměte použitý proužek a řádně ho zlikvidujte. Začněte nové měření s novým testovacím proužkem. ➧ - Příklad výsledku glykémie Příklad výsledku ketonů v krvi 5. Prohlédněte si výsledek. Měření je dokončeno, jakmile se na obrazovce glukometru zobrazí výsledek (viz znázorněné příklady). Výsledek se ukládá do paměti. Poznámka: Pokud se zobrazí symbol , znamená to, že glukometr může doporučit novou dávku inzulínu před jídlem. Tento symbol neberte v úvahu, pokud se nechystáte k jídlu a nechystáte se k aplikaci své dávky inzulínu před jídlem. 6. Stisknutím a přidržením tlačítka glukometr vypněte. Použitý testovací proužek správným způsobem zlikvidujte. Glukometr zobrazuje výsledky glykémie v mmol/l. Jednotka měření je přednastavena. Toto nastavení nemůžete měnit. Nízké výsledky glykémie Zobrazení... Význam Co dělat Zobrazí se, pokud je výsledek nižší než 3,9 mmol/l nebo nižší než cílová hodnota, kterou na glukometru nastavil odborný zdravotnický personál. V případě nízké glykémie postupujte podle pokynů profesionálního zdravotníka. Došlo ke vzniku vzorce nízké glykémie. Pokud se během posledních 5 dnů vyskytly 2 nízké výsledky A oba výsledky spadají do stejného 3hodinového časového intervalu, na glukometru bude blikat symbol . V případě nízké glykémie postupujte podle pokynů profesionálního zdravotníka. Zobrazí se, pokud je výsledek nižší než 1,1 mmol/l. Závažně nízká glykémie nebo Může být problém s testovacím proužkem. Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Pokud je výsledek LO (Nízký), ihned kontaktujte svého profesionálního zdravotníka. Poznámka: Zobrazí-li se chybové hlášení E-3 nebo E-4, přečtěte si oddíl Chybová hlášení v tomto průvodci nastavením pro uživatele. Stálá červená šipka Blikající červená šipka DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kontaktujte svého profesionálního zdravotníka, pokud máte příznaky, které se neshodují s výsledky vašeho měření, ačkoliv jste dodrželi pokyny v tomto průvodci nastavením pro uživatele. Vysoké výsledky glykémie Zobrazení... Význam Co dělat Zobrazí se, pokud je výsledek vyšší než 13,3 mmol/l nebo vyšší než cílová hodnota, kterou na glukometru nastavil odborný zdravotnický personál. V případě vysoké glykémie postupujte podle pokynů profesionálního zdravotníka. Došlo ke vzniku vzorce vysoké glykémie. Pokud se během posledních 5 dnů vyskytly 3 vysoké výsledky A všechny výsledky spadají do stejného 3hodinového časového intervalu, na glukometru bude blikat symbol . V případě vysoké glykémie postupujte podle pokynů profesionálního zdravotníka. Hladina glykémie je vyšší než nebo rovna 13,3 mmol/l. Zkontrolujte ketony v krvi, pokud je kontrola ketonů součástí vašeho programu léčby diabetu. Zobrazí se, pokud je výsledek vyšší než 27,8 mmol/l. Závažně vysoká glykémie nebo Může být problém s testovacím proužkem. Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Pokud je výsledek HI (Vysoký), ihned kontaktujte svého profesionálního zdravotníka. Stálá žlutá šipka Blikající žlutá šipka Glukometr zobrazuje výsledky ketonů v mmol/l v rozmezí 0,0 –8,0 mmol/l. Jednotka měření je přednastavena. Toto nastavení nemůžete měnit. Očekávaná hladina ketonů v krvi je nižší než 0,6 mmol/l. 2 Vysoký obsah ketonů v krvi může být způsoben nemocí, stavem nalačno, intenzivním cvičením nebo nekontrolovanými hladinami glykémie. 1-3 Měření ketonů v krvi s použitím nového testovacího proužku pro měření ketonů v krvi zopakujte, pokud: • se na displeji objeví symbol HI (Vysoký) • je výsledek neobvykle vysoký • pochybujete o výsledku • výsledek ketonů v krvi je 0,0 mmol/l, ale glykémie je vyšší než 16,7 mmol/l. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Než jakkoliv změníte svůj program léčby diabetu, řiďte se pokyny svého profesionálního zdravotníka. Displej Význam Co dělat Výsledek se pohybuje v rozmezí 0,6 – 1,5 mmol/l. Vysoká hladina ketonů v krvi. Může se jednat o problém, který vyžaduje lékařskou pomoc. Řiďte se pokyny svého profesionálního zdravotníka. Výsledek je vyšší než 1,5 mmol/l. Můžete být v nebezpečí vzniku diabetické ketoacidózy (DKA). 2-6 Kontaktujte ihned svého profesionálního zdravotníka. Zobrazí se, pokud je výsledek vyšší než 8,0 mmol/l. Velmi vysoká hladina ketonů v krvi nebo Může být problém s testovacím proužkem. Opakujte měření s novým testovacím proužkem. Pokud je výsledek HI (Vysoký), ihned kontaktujte svého profesionálního zdravotníka. 9 Jak porozumět výsledkůmměření ketonů v krvi Nastavení data 6. Nastavte měsíc • Bliká hodnota měsíce. Stiskem tlačítka nebo nastavte měsíc • Stiskem tlačítka pokračujte dále 7. Nastavte den • Bliká hodnota dne. Stiskem tlačítka nebo nastavte den • Stiskem tlačítka pokračujte dále 8. Nastavte rok • Stiskem tlačítka nebo nastavte rok • Stiskem tlačítka nastavení uložte. Nastavení je tímto dokončeno měsíc den měsíc den OBSAH OBSAH 11 Kontrolní roztoky glukózy a ketonů Provádění měření s kontrolním roztokem 12 Přenos dat glukometru do počítače 13 Chybová hlášení 14 Péče o glukometr Výměna baterií Čištění glukometru 15 Odstraňování problémů 16 Záznam dávek inzulínu Nastavení k záznamu dávek inzulínu Jak používat zaznamenávání dávek inzulínu Jak zaznamenávat dodatečné dávky rychle působícího inzulínu 17 Technické údaje glukometru 18 Další symboly 19 Literatura 20 Prohlášení o záruce 1 Stručný přehled glukometru FreeStyle Optium Neo 2 Symboly na glukometru 3 Rychlý začátek – Měření glykémie 4 Určené použití 5 Seznámení s glukometrem Zapnutí a vypnutí glukometru Kontrola displeje glukometru při každém zapnutí 6 Nastavení glukometru 7 Měření glykémie a ketonů v krvi Příprava k měření Provedení měření glykémie nebo ketonů v krvi 8 Jak porozumět výsledkům a trendůmměření glykémie Nízké výsledky glykémie Vysoké výsledky glykémie 9 Jak porozumět výsledkůmměření ketonů v krvi 10 Prohlížení deníku Zobrazení událostí deníku Zobrazení průměrů glykémie Systém pro monitorování glykémie a ketonů v krvi Průvodce nastavením Příručka uživatele

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyMTU=